Medlemsvilkår for Køge Delebil

Nedenfor finder du vilkårne for medlemskab af Køge Delebil.

 

Medlemsvilkår for Køge Delebil

 

Revideret og vedtaget på foreningens ordinære gemeralforsamling

d. 17.12.2018

§ 1. Generelle rettigheder og pligter

 

1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum jfr. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til at benytte Køge Delebils køretøjer i henhold til nærværende vilkår.

 

1.2. Anvendelsen skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter, prislister, manualer, forsikringsbetingelser samt nærværende vilkår.

 

1.3. For at måtte føre Køge Delebils køretøjer er det en forudsætning, at føreren har fuldgyldigt medlemskab - ordinært medlemskab eller tillægs medlemskab - af Køge Delebil.

 

1.4. Ved indmeldelse skal gyldigt kørekort og sygesikringsbevis forevises til en repræsentant for Køge Delebils bestyrelse.

 

1.5. Dog kan et medlem køre med en anden fører, såfremt medlemmet har sikret sig, at denne har gyldigt kørekort og anvender køretøjet i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 1.2.

 

1.6. Det pågældende medlem er ansvarlig for enhver skade, som den pågældende fører pådrager Køge Delebil.

 

1.7. Såfremt medlemmer/tillægsmedlemmer i en husstand fraflytter den fælles husstand, kan vedkommende indmeldes som selvstændigt medlem i henhold til gældende prisliste.

 

§ 2. Nøgler

 

2.1. Hvert medlem af foreningen modtager ved indmeldelse en elektronisk nøgle, der passer til alle Køge Delebiler. Nøglen er fortsat Køge Delebils ejendom og må kun benyttes af det pågældende medlem.

 

2.2. Medlemmet er ansvarlig for en forsvarlig opbevaring af nøglen. Køge Delebil skal straks informeres såfremt en udleveret nøgle bortkommer. Medlemmet er ansvarligt for eventuelle følger af, at en sådan oplysning ikke gives, eller gives for sent.

 

2.3. Mistes en nøgle betaler medlemmet en erstatning, jf. den til enhver tid gældende prisliste.

 

2.4. Ved udmeldelse skal nøglen afleveres personligt til et medlem af Køge Delebils bestyrelse.

 

§ 3. Stamplads

 

3.1. Køge Delebils køretøjer har stamplads på en nærmere angivet adresse/parkeringsplads. Ved brug af Køge Delebils køretøj skal køretøjet afhentes på stampladsen og afleveres samme sted efter endt brug.

 

3.2. Hvis der ikke er en P-plads ved eller i nærheden af den angivne stamplads, meddeles placeringen til vagttelefonen.

 

3.3. Der kan etableres stampladser på forskellige destinationer. Meddelelse herom vil tilgå medlemmerne løbende.

 

3.4. Meddelelse om flytning af et køretøj fra en stamplads til en anden vil tilgå medlemmerne på opslagstavlen eller pr. e-mail,

så vidt muligt med mindst en uges varsel.

 

§ 4. Reservation af køretøj

 

4.1. Køge Delebils køretøjet reserveres på foreningens elektroniske bookingsystem på internettet. Brugernavn og adgangskode ud-leveres ved indmeldelsen i Køge Delebil.

 

4.2. Man kan reservere Køge Delebil’s køretøjer 1 år frem

.

4.3. Køge Delebil’s køretøjer kan KUN benyttes og åbnes efter forudgående reservation i bookingsystemet.

 

4.4. Reservationer kan aflyses mod betaling af et vederlag i henhold til den til en hver tid gældende prisliste.

 

4.5. Det påhviler medlemmet at sikre, at der udelukkende benyttes køretøjer i overensstemmelse med forudgående reservation og køretøjet er tilbage på stampladsen i overensstemmelse med det anførte sluttidspunkt for den pågældende reservation.

 

4.6. Hvis medlemmet af forskellige årsager ikke afleverer køretøjet rettidigt jf. punkt 4.5 betales der et gebyr, som fremgår af den til en hver tid gældende prisliste + eventuelle omkostninger forbundet hermed, såfremt medlemmerne ikke kan klare mellemværendet selv.

 

4.7. I fald tidsoverskridelsen betyder, at medlemmet benytter køretøjet ind i periode, der er reserveret af et andet medlem er det medlem, der gør sig skyldig i tidsoverskridelsen pligtig til straks at kontakte det medlem, der har reserveret køretøjet i den pågældende reservationsperiode og informere om forsinkelsen. Såfremt det pågældende medlem ikke træffes, kontaktes Køge Delebils vagttelefon.

 

4.8. Et medlem, der benytter en bil som er for sent afleveret, er pligtig til at yde passende kompensation for udgifter, som det medlem, der har reserveret bilen måtte blive påført.

 

4.9. Bestyrelsen kan udnævne særlige perioder (eksempelvis skoleferier) som spidsbelastningsperioder. I spidsbelast-ningsperioder skal medlemmerne, for at være sikre på at få en bil til delebilspriser, bestille bilen indenfor en på forhånd fastsat dato. I spidsbelastningsperioden kan bestyrelsen fastsætte, at km satserne er forhøjede. Det er bestyrelsen der beslutter den endelige fordeling af ekstra lejebiler i spidsbelastningsperioden.

 

§ 5. Registrering af forbrug

 

5.1. Forbruget af tid og km registreres automatisk i bookingsystemet bl.a. via GPS.

 

5.2. Der kan forekomme specielle situationer, hvor bestyrelsen pålægger medlemmer at føre regnskab over km og videregive dem til bestyrelsen eller andre.

 

6. Betaling af kørsel

 

6.1. Der er to slags omkostninger forbundet med anvendelse af Køge Delebils køretøjer -dels en tidsbestemt lejepris, dels en pris for hver kørt kilometer inkl. brændstof og øvrige forbrugsstoffer.

 

6.2. Hver måned modtager medlemmet på sin medlemsprofil i bookingsystemet en samlet afregning ved en faktura udarbejdet af bookingsystemet for sidste måneds brug af Køge Delebils køretøjer.

 

6.3. Der udarbejdes specielle betalingsbetingelser for erhvervskunder.

 

6.4. Fakturaen betales via medlemmets tilslutning af sit betalingskort til bookingsystemets tilknyttede betalingssystem.

 

6.5. Regningen er til betaling inden for de næste 5 dage og trækkes via medlemmets tilknyttede betalingskort.

 

6.6. Medlemmet skal sikre sig/har ansvaret for at det tilknyttede betalingskort er gældende, dvs. hvis det er ugyldigt eller blevet forældet mv. at få det nye kort indtastet i systemet.

 

6.7. Ved manglende betaling – betaling afvist - kan bestyrelsen beslutte at fratage medlemmet dets ret til at booke og benytte Køge Delebils køretøjer, indtil forholdet er bragt i orden.

 

6.8. Gebyr for manglende rettidig betaling fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

 

6.9. Ved gentagne overskridelser af betalingsfristen kan bestyrelsen, jf. vedtægterne § 11 ekskludere medlemmet.

 

 

§ 7. Check af køretøjet før brug

 

 

7.1. Medlemmet skal tjekke køretøjets tilstand inden brug. Indvendigt såvel som udvendigt checkes for skrammer, buler, punkteringer o.l.

Nye fejl, i forhold til de allerede registrerede, skal registres på skadesrapporten og vagttelefonen orienteres.

 

7.2. Fejl jf. § 8.2 meddeles vagttelefonen og eventuelt den tidligere bruger, f.eks. via mail.

 

7.3. Evt. tvister mellem foreningens medlemmer vedrørende denne bestemmelse afgøres endeligt af bestyrelsen

§ 8. Køretøjets stand ved aflevering

 

8.1. Medlemmet forpligter sig til at aflevere køretøjet korrekt senest ved udløb af den reserverede periode.

 

8.2. Aflevering er kun sket korrekt hvis:
køretøjet er parkeret på den angivne stamplads i aflåst stand.
køretøjet indeholder alle de til bilen hørende papirer og udstyr
køretøjet er checket for skrammer, buler, fejl og mangler og disse er anført i skadesrapporten og meddelt vagttelefonen
Køretøjets tank er min. ½ fuld.

Køretøjet er tømt for affald og egne effekter, om nødvendigt rengjort, og fremtræder pæn og køreklar.


8.3. Ved mangelfuld aflevering pålægges det misligholdende medlem et gebyr i henhold til den en hver tid gældende prisliste plus eventuelle udgifter i forbindelse med den mangelfulde aflevering.

§ 9. Vedligehold, påfyldning af brændstof, omgang med køretøjerne

 

9.1. Anvendelse af Køge Delebils køretøjer skal ske med omtanke og forsigtighed.

 

9.2. Dyr må kun medtages, hvis de holdes i en dertil beregnet transportkasse. Køretøjet skal efterfølgende støvsuges grundigt, før den afleveres af medlemmet.

 

9.3. Ved brug af køretøjet skal medlemmet kontrollere dæktryk - jævnfør manualen.

Generelt skal køretøjets instruktionsbog følges og medlemmer er ansvarlige for misligholdelse i den forbindelse.

 

9.4. Ved påfyldning af brændstof skal medlemmet sikre sig at det korrekte brændstof tankes på køretøjet (benzin og oktantal eller diesel). Ved påfyldning af brændstof anvendes et af foreningens betalingskort, der ligger i køretøjets køremappe.

PIN-koder må ikke opbevares sammen med brændstofskortene.

Brændstofkortene må kun bruges til køb af brændstof, vask og kør-videre-produkter til foreningens egne køretøjer. Misbrug af brændstofkortet vil blive meldt til politiet.

9.5. Medlemmet skal medvirke til at sikre køretøjet mod tyveri og hærværk. Alle synlige værdigenstande bør fjernes fra kabinen, før denne forlades.

 

9.6. Foreningens bestyrelse er ansvarlig for, at køretøjet kommer til rettidig eftersyn, service og dækskifte (vinter/sommer)

 

9.9. Alle køretøjer er røgfri.

 

§ 10. Fejl, sammenbrud, ulykker og skader.

 

10.1. Ved fejl, sammenbrud ulykker og skader på køretøjet skal Køge Delebils vagttelefon kontaktes hurtigst muligt.

 

10.2. Der er retningslinier med telefonnumre etc. for vejhjælp og anden assistance i køretøjet.

 

10.3. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af Køge Delebil. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedsregninger o.l. ikke blive refunderet.

 

10.4. Køge Delebil har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er Albertslund Delebil imidlertid ikke ansvarlig derfor, og ej heller for eventuelle følger deraf.

 

10.5. I tilfælde af skade er medlemmet forpligtet til:

omgående at underrette politiet, dersom en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade.
at skaffe navn og adresse samt forsikringsselskab på de implicerede parter og navn og adresse på eventuelle vidner.
ikke at anerkende ansvar eller skyld
ikke at forlade bilen uden der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse, samt endvidere at tilstile Køge Delebil udførlig beskrivelse af uheldet og udfylde skadesanmeldelse, som ligger i køretøjet eller kan rekvireres hos Køge Delebil

 

10.6. Medlemmet er pligtig til så vidt muligt at begrænse skadens omfang. Videre kørsel efter skadens indtræden er kun tilladt med Køge Delebils accept.

 

10.7. Medlemmet er ansvarlig for skader, der opstår som følge af, at disse regler er brudt.

 

10.8. I tilfælde af skader eller tab af køretøj er medlemmet forpligtiget til at betale alle udgifter, såfremt medlemmet har brudt de kontraktmæssige forpligtelser, forsikringspolicer eller loven. I øvrigt er medlemmet forpligtet til at dække udgifter op til den den i prislisten anførte selvrisiko.

 

10.9. Et medlem, der er involveret i en færdselsforseelse i Køge Delebils køretøjer, skal betale administrationsudgifter, jfr. prislisten for Køge Delebils medvirken i behandling af sagen.

§ 11. Kørekort

 

11.1. Hvis medlemmet af en eller anden grund ikke har sit kørekort, mistes retten til at anvende Køge Delebil´s køretøjer

 

11.2. Medlemmet er forpligtet til straks at oplyse Køge Delebil om enhver inddragelse eller indskrænkning af sit kørekort.

 

§ 12 Bøder

 

12.1. Det enkelte medlem betaler selv bøder herunder parkeringsbøder ved brug af Køge Delebils køretøjer

 

12.2. Køge Delebil kan oplyse politiet om, hvilket medlem, der i en given periode har anvendt køretøjet.

 

12.3. Administrationsudgifter for Køge Delebils medvirken til behandling af evt. bøde/straffesag i forbindelse med et medlems brug af Køge Delebil’s køretøjer kan pålægges medlemmet, jfr. prislisten.

 

§ 13 Begrænsninger ved anvendelse af Køge Delebils køretøjer

 

13.1. Køge Delebils køretøj må ikke benyttes:

- til person- eller godstransport mod betaling hverken direkte eller indirekte.

 - til at trække eller slæbe et andet køretøj, herunder påhængsvogne af enhver art. Godkendt trailer, der overholder vægt og mål, må dog slæbes, jf. bilens manual.

 - til entreprenørkørsel eller kørsel med gods eller fødevarer, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid.

- af nogen person der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin.

 

13.2. Køge Delebils køretøjer må ikke benyttes i et af de tidligere østeuropæiske lande. Kontakt Køge Delebil for detaljer.  

 

13.3. Herudover gælder der særlige regler ved kørsel i Storbritannien. Kontakt Køge Delebil for detaljer.

 

§ 14 Anvendelse af biler i andre delebilklubber.

 

14.1. Køge Delebil er - via medlemskab i Danske Delebiler, medlem af ECS (European Carsharing).

 

14.2. Reservering af køretøjer fra andre bilklubber vil ske via Køge Delebil, og priser og betingelser vil følge den pågældende bilklub.

 

§ 15 Afgørelse af tvister

 

15.1. Tvister mellem medlemmer om forhold vedrørende foreningen og forståelse af vedtægter, medlemsvilkår, prislister m.v. afgøres endeligt af bestyrelsen efter indhentning af relevante informationer fra begge de uoverensstemmende parters side.

 

§ 16 Ændringer i aftalegrundlaget


16.1. Enhver aftale mellem foreningen og dens medlemmer, hvorved foreningens til en hver tid gældende vedtægter, medlemsvilkår, prislister m.v. er fraveget, fordrer skriftelighed.