Medlemsvilkår for Køge Delebil

Nedenfor finder du vilkårne for medlemskab af Køge Delebil.

Medlemsvilkår for Køge Delebil

Revideret og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 28.10.2008

§ 1 Generelle rettigheder og pligter
1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum jfr. den til en hver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til at benytte Køge Delebils køretøjer i henhold til nærværende vilkår.
1.2. Anvendelsen skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter, prislister, manualer, forsikringsbetingelser samt nærværende vilkår.

1.3. For at måtte føre Køge Delebils køretøjer er det en forudsætning, at føreren har fuldgyldigt medlemskab – ordinært medlemskab eller tillægsmedlemskab – af Køge Delebil.

1.4. Dog kan et medlem køre med en anden fører, såfremt medlemmet har sikret sig at denne har gyldigt kørekort og anvender køretøjet i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 1.2. Det pågældende medlem er ansvarlig for enhver skade, som den pågældende fører måtte pådrage Køge Delebil.

§ 2 Nøgler
2.1. Hvert medlem af foreningen modtager ved indmeldelse/kvitterer for en nøgle til Køge Delebils nøgleskabe. Nøglen er fortsat Køge Delebil´s ejendom og må kun benyttes af det pågældende medlem.
2.2. Medlemmet må ikke fremstille ekstrakopier af nøglen.
2.3. Medlemmet er ansvarlig for en forsvarlig opbevaring af nøglen. Køge Delebil skal straks informeres såfremt en udleveret nøgle bortkommer. Medlemmet er ansvarlig for evt. følger af, at en sådan oplysning ikke gives, eller gives for sent.
2.4. Mistes en nøgle betaler medlemmet en afgift til foreningen, der fremgår af den til en hver tid gældende prisliste.

2.5 Ekstra nøgler kan udleveres mod betaling jf. gældende prisliste.

2.6. Det er ikke tilladt at anføre nogen forbindelse til Køge Delebil på skabsnøglen. Medlemmet vil blive gjort ansvarligt for eventuelle skader i forbindelse med overtrædelse af denne regel.

§ 3 Stamplads
3.1. Køge Delebils køretøjer har stamplads på eller ved en nærmere angivet adresse/parkeringsplads. Ved brug af Køge Delebils køretøj skal køretøjet afhentes på stampladsen og afleveres samme sted efter endt brug.
3.2. Hvis der ikke er en P-plads ved eller i nærheden af den angivne stamplads, noteres placeringen, hvorefter sedlen lægges i nøgleskabet.

3.3. Der vil kunne etableres stampladser på forskellige destinationer. Meddelelse herom vil tilgå medlemmerne løbende.

3.4. Meddelelse om flytning af et køretøj fra en stamplads til en anden vil tilgå medlemmerne på opslagstavlen eller pr. e-mail, så vidt muligt med mindst en uges varsel.

§ 4 Reservation af køretøj
4.1. Køge Delebil’s køretøjer reserveres på Internet via elektronisk bookingsystem. Brugernavn og adgangskode til bookingsystemet tilsendes medlemmet pr. E-mail efter – eller udleveres personligt ved indmeldelsen i Køge Delebil.
4.2. Man kan reservere Køge Delebil’s køretøjer 1 år frem.
4.3. Køge Delebil’s køretøjer kan KUN benyttes efter forudgående reservation/ booking.
4.4. Reservationer kan aflyses mod betaling af et vederlag i henhold til den til en hver tid gældende prisliste. 4.5. Det påhviler medlemmet at sikre, at køretøjet er tilbage på stampladsen i overensstemmelse med det anførte sluttidspunkt for den pågældende reservation
4.6. Hvis medlemmet af forskellige årsager ikke afleverer køretøjet rettidigt jf. punkt 4.5 betales der et gebyr, som fremgår af den til en hver tid gældende prisliste + eventuelle omkostninger forbundet hermed, såfremt medlemmerne ikke kan klare mellemværendet selv.
4.7. I fald tidsoverskridelsen betyder, at medlemmet benytter køretøjet ind i periode, der er reserveret af et andet medlem er det medlem, der gør sig skyldig i tidsoverskridelsen pligtig til straks at kontakte det medlem, der har reserveret køretøjet i den pågældende reservationsperiode og informere om forsinkelsen. Såfremt det pågældende medlem ikke træffes, kontaktes Køge Delebil.

§ 5 Registrering af forbrug
5.1. For hver gang køretøjet benyttes udfyldes en registrering af antal kørte kilometer. Dette gøres ved at aflæse køretøjets km.tæller før og efter turen. Tallene skrives ind i bilens kørebog, sammen med dato for hvornår køretøjet blev taget samt en underskrift fra medlemmet.

§ 6 Betaling af Kørsel
6.1. Der er to slags omkostninger forbundet med anvendelse af Køge Delebils køretøjer – dels en tidsbestemt lejepris, dels en pris for hver kørt km. inkl. benzin og øvrige forbrugsstoffer.
6.2. Mindst én gang om måneden fremsendes en samlet regning for brugen af Køge Delebils køretøjer pr. mail.
6.3. Der gives betalingsfrist på 8 dage og efter udløb af betalingsfristen har foreningen mulighed for at påligne renter med den til en hver tid gældende diskontorente med tillæg af 5 % (udregnes i hele måneder, min. 1 måned). Ved fremsendelse af rykker pålignes et administrations gebyr i overensstemmelse med den til en hver tid gældende prisliste.

6.4. Ved overskridelse af betalingsfristen for første rykker ophører medlemmets ret til at benytte Køge Delebils køretøjer indtil forholdet er bragt i orden. Medlemmets brugernavn spærres således i bookingsystemet og medlemmet er forpligtet til at aflevere den udleverede nøgle jfr. § 2.1., indtil forholdet er bragt i orden.

§ 7 Check af køretøj før brug
7.1. Medlemmet skal tjekke køretøjets tilstand inden brug. Indvendigt såvel som udvendigt checkes for skrammer, buler, punkteringer o.l.
Det påhviler den nye bruger at notere ovenstående typer fejl i køretøjets logbog. Mindre fejl jf. § 8.2 meddeles eventuelt den tidligere bruger, f.eks. via mail.
7.2. Inden køretøjet tages i brug, udfyldes kørebogen med startkm. Det tjekkes om den tidligere fører har noteret korrekt  ”slut-km” svarende til det nuværende ”start-km”. Såfremt dette ikke passer skal det registres i køretøjets logbog/fejlliste.
7.3. Evt. tvister mellem foreningens medlemmer vedrørende denne bestemmelse afgøres endeligt af bestyrelsen.

§ 8 Køretøjets stand ved aflevering
8.1. Medlemmet forpligter sig til at aflevere køretøjet korrekt senest ved udløb af den reserverede periode.
8.2. Aflevering er kun sket korrekt hvis:
køretøjet er parkeret på den angivne stamplads i aflåst stand.
køretøjet indeholder alle de til bilen hørende papirer og udstyr
køretøjets køreseddel/logbog er udfyldt læsbart og underskrevet
køretøjet er checket for skrammer, buler, fejl og mangler og disse er anført i logbog/fejlliste.
køretøjets tank er min. ½ fuld.
køretøjet er tømt for affald og egne effekter, om nødvendigt rengjort, og fremtræder pæn og køreklar.
8.3. Ved mangelfuld aflevering pålægges det misligholdende medlem et gebyr i henhold til den en hver tid gældende prisliste

§ 9. Vedligehold, påfyldning af brændstof, omgang med køretøjerne.
9.1. Anvendelse af Køge Delebils køretøjer skal ske med omtanke og forsigtighed.

9.2. Dyr må kun medtages, hvis de holdes i en dertil beregnet transportkasse. Køretøjet skal efterfølgende støvsuges, før den afleveres af medlemmet.

9.3. Ved brug af køretøjet skal medlemmet kontrollere dæktryk – jævnfør manualen.
Generelt skal køretøjets instruktionsbog følges og medlemmer er ansvarlig for mislighold i den forbindelse.

9.4. Ved påfyldning af brændstof skal medlemmet sikre sig at det korrekte brændstof tankes på køretøjet (benzin og oktan tal eller diesel). Ved påfyldning af brændstof anvendes et af foreningens betalingskort, der ligger sammen med køretøjets køremappe i køretøjets handskerum.
PIN-koder må ikke opbevares sammen med brændstofskortene.

9.5 Medlemmet skal medvirke til at sikre køretøjet mod tyveri og hærværk. Alle synlige værdigenstande bør fjernes fra kabinen, før denne forlades.

9.6 Foreningens bestyrelse er ansvarlig for, at køretøjet kommer til rettidig eftersyn og service. 9.7 Alle køretøjer er røgfri.

§ 10 Mindre fejl, sammenbrud, ulykker og skader.

10.1. Ved fejl, sammenbrud ulykker og skader på køretøjet skal Køge Delebil kontaktes hvis omstændighederne er af en sådan karakter, at køretøjet ikke kan anvendes.

10.2. Der er retningslinier med telefonnumre etc. for vejhjælp og anden assistance i køretøjet.

10.3. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af Køge Delebil. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedsregninger o.l. ikke blive refunderet.

10.4. Køge Delebil har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er Køge Delebil imidlertid ikke ansvarlig derfor, og ej heller for eventuelle følger deraf.
10.5. I tilfælde af skade er medlemmet forpligtiget til:
omgående at underrette politiet, dersom en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade.
at skaffe navn og adresse på de implicerede parter og eventuelle vidner.
ikke at anerkende ansvar eller skyld
ikke at forlade bilen uden der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse, samt endvidere at tilstile Køge Delebil udførlig beskrivelse af uheldet og udfylde skadesanmeldelse, som ligger i køretøjet eller kan rekvireres hos Køge Delebil.

10.6. Medlemmet er pligtig til så vidt muligt at begrænse skadens omfang. Videre kørsel efter skadens indtræden er kun tilladt med Køge Delebils accept.

10.7. Medlemmet er ansvarlig for skader der opstår som følge af, at disse regler er brudt. 10.8. I tilfælde af skader eller tab af køretøj er medlemmet forpligtiget til at betale for de fulde udgifter, såfremt medlemmet har brudt de kontraktmæssige forpligtigelser, forsikringspolicer eller loven. I øvrigt er medlemmet forpligtet til at dække udgifter op til den i prislisten anførte selvrisiko.
10.9. Et medlem der er involveret i en færdselsforseelse i et af Køge Delebils køretøjer skal betale administrationsudgifter, jfr. prislisten for Køge Delebils medvirken i behandling af sagen.

§ 11 Kørekort
11.1. Hvis medlemmet af en eller anden grund ikke har sit kørekort, mistes retten til at anvende Køge Delebil´s køretøjer.

11.2. Medlemmet er forpligtet til straks at oplyse Køge Delebil om enhver inddragelse eller indskrænkning af sit kørekort.

§ 12 Bøder 12.1. Det enkelte medlem betaler selv bøder herunder parkeringsbøder ved brug af Køge Delebil´s køretøjer. 12.2. Køge Delebil kan oplyse politiet om, hvilket medlem, der i en given periode har anvendt køretøjet.
12.3. Administrationsudgifter for Køge Delebil´s medvirken til behandling af evt. bøde/straffesag i forbindelse med et medlems brug af Køge Delebil´s køretøjer kan pålægges medlemmet, jfr. prislisten.

§ 13 Begrænsninger vedr. anvendelse af Køge Delebil´s køretøjer
13.1. Køge Delebil´s køretøj må ikke benyttes:
- til person- eller godstransport mod betaling hverken direkte eller indirekte,
- til at trække eller slæbe et andet køretøj, herunder påhængsvogne af enhver art. Godkendt trailer og campingvogne der overholder vægt og mål må dog slæbes, jf. køretøjets manual.
- til entreprenørkørsel, eller kørsel med gods eller fødevarer, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid
- af nogen person der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin.

§ 14 Anvendelse af køretøjer i andre delebilklubber

14.1. Køge Delebil er – via medlemskab i Danske Delebiler – medlem af ECS (European Carsharing).

14.2 Reservering af køretøjer fra andre bilklubber vil ske via Køge Delebil, og priser og betingelser vil følge den pågældende bilklub.

§ 15 Afgørelse af tvister
15.1. Tvister mellem medlemmer om forhold vedrørende foreningen og forståelse af vedtægter, medlemsvilkår, prislister m.v. afgøres endeligt af bestyrelsen efter indhentning af relevante informationer fra begge de uoverensstemmende parters side.

§ 16 Ændringer i aftalegrundlaget
16.1. Enhver aftale mellem foreningen og dens medlemmer, hvorved foreningens til en hver tid gældende vedtægter, medlemsvilkår, prislister m.v. er fraveget, fordrer skriftelighed.