Fri benzin

Vejhjælp

Forsikring

Køge Delebil’s vedtægter revideret og vedtaget september 2021

Vedtægter for Køge Delebil

§ 1 Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Køge Delebil

1.2. Foreningens hjemsted er Køge kommune.

§ 2 Formål

2.1. Foreningens overordnede formål er at fremme delebilismen i Køge og Omegn som et alternativ til privatbilismen og som et supplement til cykel, tog og bus – for her igennem at bidrage til en miljømæssig bæredygtig udvikling indenfor transportområdet.

§ 3 Medlemmer

3.1. Som medlemmer kan med bestyrelsens godkendelse optages enkeltpersoner og eller juridiske personer (institutioner, virksomheder og foreninger) dog således, at juridiske personer skriftligt må meddele bestyrelsen for Køge Delebil, hvem der skal registreres som bruger.

3.2. Det er et krav at registrerede brugere ved indmeldelse kan fremvise gyldigt kørekort.

3.3. Foreningens bestyrelse kan afvise ansøgning om optagelse af medlemskab og/eller henvise ansøger til en venteliste, som administreres af foreningens bestyrelse.

3.4. I tilknytning til et ordinært medlemskab jf. pkt. 3.1. kan der oprettes tillægsmedlemmer i henhold til foreningens til en hver tid gældende prisliste

3.5. Et tillægsmedlemskab betragtes som et fuldgyldigt medlem i relation til rettigheder og pligter vedr. brug af foreningens køretøjer og valgbar i relation til foreningens bestyrelse. Ophører tillægsmedlemmets tilknytning til det ordinære medlem, ophører tillægsmedlem-skabet samtidigt

3.6. For hvert ordinært medlemskab gælder det, at der højst kan være en repræsentant i bestyrelsen. De private tillægsmedlemmer skal have fast bopæl samme sted som det ordinære medlem og ved erhvervsmedlemskab være ansat i virksomheden

3.7. Alle ordinære medlemmer og tillægsmedlemmer skal registreres af Køge Delebil, og kopi af gyldigt kørekort opbevares af Køge Delebil.

3.8 For erhvervsmedlemmer påhviler det en eller flere af virksomheden udpegede kontaktpersoner at opbevare kopi af gyldigt kørekort samt at tilse at brugere af køretøjerne er vidende om regler for brug af køretøjerne (medlemsvilkår).

§ 4 Indmeldelsesgebyr og kontingent

4.1. Medlemmernes indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen og indbetales kontant ved indmeldelse i foreningen. Størrelsen af indmeldelsesgebyret fremgår af foreningens til en hver tid gældende prisliste.

4.2. Gebyret refunderes ikke ved udmeldelse eller såfremt medlemskabet af anden grund ophører. Dog vil halvdelen af gebyret blive refunderet, såfremt et medlem udmelder sig inden to måneder efter at have indmeldt sig.

4.3. Som medlem er man pligtig til at betale et månedligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen og fremgår af foreningens til en hver tid gældende prisliste.

§ 5 Hæftelse

5.1. Medlemmerne hæfter alene med deres indskud (depositum og gebyr) for forpligtigelser vedrørende foreningen. Tillægsmedlemmernes hæftelse er tilknyttet det ordinære medlemskab.

§ 6 Andel

6.1. Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud – dog med respekt af punkt 20.3.

6.2. Andelen er uoverdragelig og kan ikke stilles til sikkerhed eller gøres til genstand for retsforfølgning.

§ 7 Anskaffelse af køretøjer

7.1. Foreningen anskaffer biler og eventuelt andre køretøjer og stiller disse til rådighed for medlemmerne mod vederlag, således at der opnås dækning for foreningens udgifter, hensættelser m.v. Udover at opnå en for foreningens rimelig konsolidering stræbes der ikke efter noget overskud i foreningen.

§ 8 Brug af foreningens køretøjer

8.1. Brug af foreningens køretøjer skal ske i overensstemmelse med de til en hver tid gældende medlemsvilkår, der fastsættes på foreningens generalforsamling. Redaktionelle og uopsættelige ændringer kan besluttes og formidles af foreningens bestyrelse.

8.2. Køretøjer må ikke videreudlejes, udlånes eller lignende.

8.3. Et medlem må således hverken helt eller delvist overlade brugen af køretøjet til andre med mindre medlemmet er berettiget dertil efter nærværende vedtægter eller de til enhver tid gældende medlemsvilkår.

§ 9 Vederlag for brug af foreningens køretøjer

9.1. Vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer fastsættes på generalforsamlingen og er til en hver tid gældende for alle medlemmer.

9.2. Midlertidig nødvendiggjorte prisjusteringer kan dog – med minimum 14 dages varsel – meddeles af bestyrelsen.

9.3. Hvis prisjusteringerne udgør en stigning siden sidste generalforsamling på mere end 15 %, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

§ 10 Opsigelse

10.1. Et medlem kan opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til køretøjerne med tre måneders skriftligt varsel til bestyrelsen.

§ 11 Eksklusion

11.1. Foreningens bestyrelse kan i følgende tilfælde beslutte at ekskludere et medlem af foreningen med øjeblikkelig varsel og virkning:

Såfremt et medlem trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende depositum, kontingent og vederlag for brug af køretøjer eller andre skyldige beløb af enhver art.

Såfremt et medlem benytter køretøjerne på uforsvarlig måde, eller i øvrigt ikke overholder de udarbejdede vilkår for benyttelsen.

Såfremt et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer.

Såfremt et medlem groft overtræder gældende færdselsregler.

Såfremt et medlem ikke besidder gyldigt kørekort.

§ 12 Generalforsamling

12.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen

12.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning

3) Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab

4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af kontingent

5) Indkomne forslag fra medlemmerne

6) Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer

7) Eventuelt

12.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af medlemmerne forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 13 Indkaldelse m.v.

13.1. Ordinær generalforsamling varsles via e-mail senest 4 uger før afholdelse.

13.2 Ekstraordinær generalforsamling varsles via e-mail senest 2 uger for afholdelse

13.3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

13.4 To uger før generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres via e-mail indkomne for-slag, det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til driftsbudget.

13.5. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt at stille forslag har ethvert medlem. Administrator og revisor tilknyttet foreningen, samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

§ 14 Beslutninger på generalforsamlingen

14.1. Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Forslag om vedtægtsændringer kan dog kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

14.2. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. På denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

14.3. Hvert ordinært medlemskab har på foreningens generalforsamling en stemme uanset om det er det registrerede medlem eller et tillægsmedlem, der møder frem, og kan herudover afgive stemme i henhold til skriftlig fuldmagt fra højst eet andet ordinært medlem.

14.4. Referatet fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede skal tilstiles medlemmerne senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 15 Bestyrelse

15.1.Bestyrelsen består af en formand og 4 medlemmer, samt to suppleanter. Sidst nævn-te deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Valgbarhed til bestyrelse se §3.

15.2. En valgperiode er to år og formanden og to medlemmer vælges i ulige årstal, medens to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter vælges i lige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

15.3. Såfremt et bestyrelsesmedlem får forfald, indtræder den bestyrelsessuppleant, der har størst anciennitet i bestyrelsen.

15.4. Generalforsamlingen vælger desuden 1 revisor og 1 revisorsuppleant til at revidere foreningens årsregnskab

15.5. Bestyrelsen træffer beslutninger i alle sager, der ikke efter vedtægterne besluttes af generalforsamlingen. Afgørelser træffes ved almindelig flerstemmighed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

15.6. Bestyrelsen afholder møde, når formanden beslutter dette eller når to medlemmer anmoder herom.

15.7. Bestyrelsen kan nedsætte aktivitetsgrupper, når der er behov og interesse herfor

§ 16 Tegningsret

16.1. Foreningen tegnes af formanden og administrator eller næstformand.

§ 17 Administration

17.1. Bestyrelsen kan ansætte en administrator til varetagelse af foreningens økonomiske og administrative forvaltning. Administratorposten må kun undtagelsesvis og i kortere periode varetages af et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan til enhver tid afsætte administrator.

17.2 Bestyrelsen træffer nærmere aftale med en evt. administrator om opgaver og beføjelser.

17.3. Bestyrelsen er berettiget til at meddele administrator prokura.

§ 18 Regnskab

18.1. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelse og evt. administrator.

18.2. Foreningens regnskabsperiode er fra 01.10 til 30.09

§ 19 Opløsning

19.1. Forslag om foreningens opløsning kan vedtages på foreningens generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

19.2. Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

19.3. Ved opløsning af foreningen udloddes – efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gæld – den resterende formue efter den afgående bestyrelses beslutning til aktiviteter til fremme af miljømæssige formål.

 

Således revideret og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling

Køge den 29 september 2021